locatie

plaats

adres

de Bidler

Try-out wergea

Gele Eker 5, 9005 PM Wergea

de Bidler

Try-out wergea

Gele Eker 5, 9005 PM Wergea

De Pipegael

Broeksterwoude

Ds. Feitsmawei 1, 9108 NE Broeksterwald




De Pleats

Burgum

Schoolstraat 82, 9251 ED Burgum

De Pleats

Burgum

Schoolstraat 82, 9251 ED Burgum

Theater De Colle

Kollum

Gerrit Bleekerstraat 3, 9291 BS Kollum

De Terpring

Brantgum

Roasterwei 6, 9153 BR Brantgum

It Harspit

Toppenhuizen

P. Walmastrjitte 8-A, 8625 HE Oppenhuizen

De Hege Fonnen

Lemmer

Betelgeuze 2, 8531 MV Lemmer

De Kampioen

Hijum

Skoallestrjitte 9, 9054 KK Hijum

It Maskelyn

Hurdegaryp

Easter Omwei 5, 9254 GM Hurdegaryp

It Dielshûs

Wommels

Het Bosk 41, 8731 BK Wommels

De Molewjuk

Bitgummermolen

J.H. van Aismawei 19, 9045 PE Bitgummole

MFA Tillehûs

kootstertille

Goudtsjeblom Strjitte 34a, 9288 AM Kootstertille




It Nije Formidden

ysbrechtum

Doarpshûsleane 1, 8633 JA Ysbrechtum

MFC Piersstee

Kimswerd

Harlingerweg 26A, 8821 LC Kimswerd

De Wjukken

Mantgum

Om 'e Terp 21 9022 BD Mantgum




It Nije Formidden

ysbrechtum

Doarpshûsleane 1, 8633 JA Ysbrechtum

MFC de Skeakel 

Oudega DFM

Aldewei 37, 8582 KX Oudega Gaast Sleat

MFC Piersstee

Kimswerd

Harlingerweg 26A, 8821 LC Kimswerd

MFA Holwerd

Holwerd

De Morgenzon 7, 9151 KM Holwert

Ien en Mien

Goutum

Buorren 13a, 9084 BB Goutum

Fairsound/ loods

Witmarsum

Tunen 12, 8748 EG Witmarsum

MFA De Dobbe

Anjum

Mûnebuorren 11a, 9133 MA Eanjum

It Mienskar

Oosterbierum

Buorren 27, 8854 AG Oosterbierum

De Wjukken

Mantgum

Om 'e Terp 21, 9022 BD Mantgum

Eetcafé De Welling

Oudega SWF

Op 'e Wâl 4, 9216 WP Oudega Gem Smallingerlnd